Máy Ép Nhựa FUSION 3000L (A4)

3,220,000₫
Thương hiệu FUSION
Mã sản phẩm FUSION3000LA4
Mô tả

Máy Ép Nhựa FUSION 3000L (A4)


Tính năng & Thông số kỹ thuật

MAÙY EÙP DUØNG CHO VAÊN PHOØNG

Kích côõ giaáy eùp: A4

Ñoä daøy giaáy eùp: 75 - 125 mic (250 total)

Toác ñoä eùp (mm/ phuùt): 500

Soá rollers: 2

Thôøi gian khôûi ñoäng (phuùt): 2

Kích côõ (mm): 485 x 195 x 146

Troïng löôïng (Kg): 2.1

Xuaát xöù: Coâng ngheä USA, Laép raùp TQ

Video
VIdeo
Bình luận