• TIN HỌC SỐ HÓA TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC
 •  SỐ HÓA TÀI NGUYÊN
 • CHUẨN HÓA NGHIỆP VỤ TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ
 • TOÀN CẦU HÓA KẾT NỐI LIÊN THƯ VIỆN SỐ
 •  ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ
 •  CÁ NHÂN HÓA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TRÊN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
 1. Liên kết các Thư viện và tài nguyên thông tin trực tuyến trên Internet giao thức Z39.50.
 2.  Nhập/ xuất dữ liệu theo chuẩn ISO 2709.
 3.  Hỗ trợ đa ngữ Unicode với dữ liệu và giao diện làm việc.
 4.  Tìm kiếm toàn văn tài liệu điện tử  cho tất cả các loại tập tin, bao gồm tập tin office và các loại tập tin văn bản, điện thoại như:  Word, Excel, Power Point, .Pdf, .html, .Rtf, Chm, .Prc,...
 5.  Hoàn toàn thích hợp để triển khai  và ứng dụng cho các Thư viện Anchorcó điều kiện lưu trữ tài liệu điện tử với  số lượng lớn.
 6. Quản lý bổ sung, biên mục nội dung bài viết số báo in/ tạp chí theo kỳ (
 7.  Chia sẻ tài nguyên và đảm bảo bản quyền tài liệu điện tử.
 8.  Bảo mật và phân quyền chặt chẽ.
 9.  Tích hợp dễ dàng với các phần mềm thư viện hóa có sẵn của thư viện.