• Thiết bị trắc nghiệm: Cho phép thiết lập câu hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, lưu lại kết quảtrắc nghiệm để phục vụ cho việc đánh giá.
  • Bằng thiết bị trắc nghiệm giáo viên có thể giao tiếp với từng học sinh, nhóm học sinh. Sử dụng chức năng giám sát, kiểm tra và đánh giá học sinh.
  • Kết quả hiển thị bằng biểu đồ, thứ hạng, giáo viên nắm được câu trả lời của 1 học sinh nhanh nhất, chính xác. Giúp giáo viên so sánh, đánh giá năng lực học tập của từng học sinh.